dilluns 31 de juliol 2023

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LA FORMACIÓ DE L’ART. 19 PRL – part 2

 

Aquesta és la segona part de l’article sobre les preguntes més freqüents a propòsit de la formació de l’article 19 de prevenció de riscos laborals (PRL). A la primera part s’explica en què consisteix l’article 19 i qui està obligat a complir-lo. Si encara no l’has llegit, et convidem a fer-ho (fes clic per anar a la primera part).
 
Si ja l’has llegit, comença la segona part, en què es responen unes preguntes molt freqüents: quins temes s’han d’abordar en la formació en PRL i quins són els beneficis de la formació en PRL per als treballadors i els empresaris.
 
 
Comencem!
 

1. Què s'ha d'abordar en aquestes formacions?

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) ha d’abordar diverses qüestions relacionades amb la seguretat i la salut a la feina, depenent del lloc de treball i dels riscos que s’hi associen. En general, la formació en PRL ha d’incloure almenys els aspectes següents:
 
Conceptes bàsics de PRL. La definició de risc laboral, els tipus de risc existents, les mesures preventives, els principis de l’acció preventiva, etc.
 
Riscos generals de l’empresa i específics del lloc de treball. Ensenyar, de manera teòrica i pràctica, els riscos identificats en l’avaluació de riscos de l’empresa i les mesures de prevenció i protecció.
 
Normativa de PRL. Drets i obligacions de l’empresa i els treballadors en matèria de PRL.
Equips de protecció individual (EPI). Ensenyar quins són els diferents tipus d’EPI, com s’utilitzen correctament i quan s’han d’utilitzar.
 
Primers auxilis. Ensenyar tècniques bàsiques de primers auxilis per actuar en situacions d’emergència i la manera de prevenir accidents i lesions.
 
Higiene industrial. Proporcionar coneixements als treballadors sobre l’exposició a agents químics, físics i biològics; els riscos que comporta exposar-s’hi, i les mesures de prevenció que s’han d’adoptar per eliminar o reduir aquests riscos.
 
Ergonomia. S’han d’ensenyar tècniques per prevenir lesions musculoesquelètiques relacionades amb l’ergonomia del lloc de treball.
 
Psicosociologia aplicada. Ensenyar tècniques per prevenir i controlar els riscos psicosocials en l’àmbit de la feina, com l’estrès laboral i l’assetjament laboral.
 
És important que la formació en PRL sigui adequada al lloc de treball i als riscos que s’hi associen, i que s’adapti a les necessitats de les persones treballadores. A més, la formació en PRL s’ha d’actualitzar periòdicament a fi de garantir que els treballadors estan al dia en matèria de seguretat i salut en l’àmbit de la feina.
 
 
 
Formació obligatoria prevenció de riscos laborals
1 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
 

 2. Beneficis de la formació en PRL

Per a persones treballadores:

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) té molts beneficis per a les persones treballadores. Els principals són:
 
Coneixement i compliment de la normativa. La formació en PRL és un dret bàsic de les persones treballadores, si bé també estan subjectes a tot un seguit d’obligacions en matèria de prevenció. Permet als treballadors conèixer la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, cosa que els ajuda a complir les normes i a evitar possibles sancions.
 
Seguretat en l’àmbit de la feina. La formació en PRL ajuda les persones treballadores a conèixer i identificar els riscos laborals i a adoptar mesures preventives per evitar accidents i malalties professionals.
 
Millora de la salut. La formació en PRL ajuda els treballadors a conèixer els riscos laborals que poden afectar la seva salut, cosa que els permet adoptar mesures de protecció i prevenció i millorar la seva salut a la feina.
 
Participació en la gestió de la seguretat. La formació en PRL fomenta la participació activa dels treballadors en la gestió de la seguretat i la salut en l’àmbit de la feina. Així, poden contribuir, a partir del coneixement i l’experiència, a la identificació i l’avaluació dels riscos laborals.
 
Millora de la satisfacció laboral. Les persones treballadores valoren que els seus ocupadors es preocupin per la seva seguretat i salut en l’àmbit de la feina, i la formació en PRL pot millorar la seva satisfacció laboral en mostrar el compromís de l’empresa amb la seguretat i la salut dels seus empleats.
 
En resum, la formació en PRL és essencial per millorar la seguretat i la salut de les persones treballadores, reduir el nombre d’accidents i malalties professionals i afavorir la satisfacció laboral.
 
 

Per a empresaris/àries:

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) no tan sols és beneficiosa per als treballadors, sinó també per als empresaris. Alguns dels beneficis més importants que els reporta són:
 
Compliment de la normativa. La formació en PRL permet a les empreses complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i evitar així possibles sancions, multes i/o altres implicacions jurídiques (imputació per via penal, etc.).
 
Reducció de costos. La formació en PRL ajuda a reduir els costos relacionats amb accidents laborals i malalties professionals, com els costos de tractament mèdic, indemnització o paralització de la producció.
 
Millora de la productivitat. La formació en PRL pot millorar la productivitat del personal en reduir els temps d’inactivitat relacionats amb accidents laborals i malalties professionals, cosa que es tradueix en un augment de l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa.
 
Imatge de l’empresa. La implementació de programes de formació en PRL demostra el compromís de l’entitat amb la seguretat i la salut del personal, cosa que pot millorar la imatge de l’empresa i augmentar la lleialtat dels clients i els treballadors.
 
Retenció de talents. Els empleats valoren el fet que els seus ocupadors es preocupin per la seva seguretat i salut, i la implementació de programes de formació en PRL pot ajudar a retenir el talent i millorar la satisfacció laboral.
 
No deixis passar l’oportunitat de millorar la seguretat i la salut a la teva empresa! Contacta amb els nostres experts en formació de prevenció de riscos laborals i aprèn a protegir els teus treballadors.

 

Comença a invertir en la seguretat i la salut del teu equip de treball