dimecres 10 de maig 2023

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LA FORMACIÓ DE L’ART. 19 PRL – part 2

 

Aquesta és la segona part de l’article sobre les preguntes més freqüents a propòsit de la formació de l’article 19 de prevenció de riscos laborals (PRL). A la primera part s’explica en què consisteix l’article 19 i qui està obligat a complir-lo. Si encara no l’has llegit, et convidem a fer-ho (fes clic per anar a la primera part).

Si ja l’has llegit, comença la segona part, en què es responen unes preguntes molt freqüents: quins temes s’han d’abordar en la formació en PRL i quins són els beneficis de la formació en PRL per als treballadors i els empresaris.

Comencem!

 

1. Què s'ha d'abordar en aquestes formacions?

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) ha d’abordar diverses qüestions relacionades amb la seguretat i la salut a la feina, depenent del lloc de treball i dels riscos que s’hi associen. En general, la formació en PRL ha d’incloure almenys els aspectes següents:

Conceptes bàsics de PRL. La definició de risc laboral, els tipus de risc existents, les mesures preventives, els principis de l’acció preventiva, etc.

Riscos generals de l’empresa i específics del lloc de treball. Ensenyar, de manera teòrica i pràctica, els riscos identificats en l’avaluació de riscos de l’empresa i les mesures de prevenció i protecció.

Normativa de PRL. Drets i obligacions de l’empresa i els treballadors en matèria de PRL.

Equips de protecció individual (EPI). Ensenyar quins són els diferents tipus d’EPI, com s’utilitzen correctament i quan s’han d’utilitzar.

Primers auxilis. Ensenyar tècniques bàsiques de primers auxilis per actuar en situacions d’emergència i la manera de prevenir accidents i lesions.

Higiene industrial. Proporcionar coneixements als treballadors sobre l’exposició a agents químics, físics i biològics; els riscos que comporta exposar-s’hi, i les mesures de prevenció que s’han d’adoptar per eliminar o reduir aquests riscos.

Ergonomia. S’han d’ensenyar tècniques per prevenir lesions musculoesquelètiques relacionades amb l’ergonomia del lloc de treball.

Psicosociologia aplicada. Ensenyar tècniques per prevenir i controlar els riscos psicosocials en l’àmbit de la feina, com l’estrès laboral i l’assetjament laboral.

És important que la formació en PRL sigui adequada al lloc de treball i als riscos que s’hi associen, i que s’adapti a les necessitats de les persones treballadores. A més, la formació en PRL s’ha d’actualitzar periòdicament a fi de garantir que els treballadors estan al dia en matèria de seguretat i salut en l’àmbit de la feina.

Visita el nostre calendari de formacions en prevenció de riscos laborals

 

 2. Beneficis de la formació en PRL

Per a persones treballadores:

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) té molts beneficis per a les persones treballadores. Els principals són:

Coneixement i compliment de la normativa. La formació en PRL és un dret bàsic de les persones treballadores, si bé també estan subjectes a tot un seguit d’obligacions en matèria de prevenció. Permet als treballadors conèixer la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, cosa que els ajuda a complir les normes i a evitar possibles sancions.

Seguretat en l’àmbit de la feina. La formació en PRL ajuda les persones treballadores a conèixer i identificar els riscos laborals i a adoptar mesures preventives per evitar accidents i malalties professionals.

Millora de la salut. La formació en PRL ajuda els treballadors a conèixer els riscos laborals que poden afectar la seva salut, cosa que els permet adoptar mesures de protecció i prevenció i millorar la seva salut a la feina.

Participació en la gestió de la seguretat. La formació en PRL fomenta la participació activa dels treballadors en la gestió de la seguretat i la salut en l’àmbit de la feina. Així, poden contribuir, a partir del coneixement i l’experiència, a la identificació i l’avaluació dels riscos laborals.

Millora de la satisfacció laboral. Les persones treballadores valoren que els seus ocupadors es preocupin per la seva seguretat i salut en l’àmbit de la feina, i la formació en PRL pot millorar la seva satisfacció laboral en mostrar el compromís de l’empresa amb la seguretat i la salut dels seus empleats.

 

En resum, la formació en PRL és essencial per millorar la seguretat i la salut de les persones treballadores, reduir el nombre d’accidents i malalties professionals i afavorir la satisfacció laboral.

 

 

Per a empresaris/àries:

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) no tan sols és beneficiosa per als treballadors, sinó també per als empresaris. Alguns dels beneficis més importants que els reporta són:

Compliment de la normativa. La formació en PRL permet a les empreses complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i evitar així possibles sancions, multes i/o altres implicacions jurídiques (imputació per via penal, etc.).

Reducció de costos. La formació en PRL ajuda a reduir els costos relacionats amb accidents laborals i malalties professionals, com els costos de tractament mèdic, indemnització o paralització de la producció.

Millora de la productivitat. La formació en PRL pot millorar la productivitat del personal en reduir els temps d’inactivitat relacionats amb accidents laborals i malalties professionals, cosa que es tradueix en un augment de l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa.

Imatge de l’empresa. La implementació de programes de formació en PRL demostra el compromís de l’entitat amb la seguretat i la salut del personal, cosa que pot millorar la imatge de l’empresa i augmentar la lleialtat dels clients i els treballadors.

Retenció de talents. Els empleats valoren el fet que els seus ocupadors es preocupin per la seva seguretat i salut, i la implementació de programes de formació en PRL pot ajudar a retenir el talent i millorar la satisfacció laboral.

 

No deixis passar l’oportunitat de millorar la seguretat i la salut a la teva empresa! Contacta amb els nostres experts en formació de prevenció de riscos laborals i aprèn a protegir els teus treballadors.

 

Comença a invertir en la seguretat i la salut del teu equip de treball