dilluns 31 de juliol 2023

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LA FORMACIÓ DE L’ART. 19 PRL – part 1

 

Prevenir els riscos laborals és essencial perquè el lloc de treball sigui segur, saludable i pròsper. La prevenció de riscos laborals té per objecte evitar i/o reduir les lesions i la pèrdua de béns i de vides, garantint la seguretat de tot el personal en qualsevol entorn de treball.
Tenir el personal format adequadament en les millors pràctiques de prevenció de riscos laborals contribueix a protegir les persones i l’organització d’incidents que poden tenir conseqüències costoses.
 
Formar el personal en aquest àmbit no tan sols permet complir les normes de seguretat establertes per l’autoritat laboral, sinó que també augmenta la productivitat. Continua llegint per saber tot el que cal sobre la formació en prevenció de riscos laborals a la teva empresa.
 
 

1. És obligatori proporcionar formació i informació sobre PRL als treballadors?

, la formació en prevenció de riscos laborals (PRL) és obligatòria per a tots els treballadors, segons la legislació laboral vigent (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). Això inclou totes les persones treballadores per compte d’altri, siguin empleades fixes o temporals, a temps complet o a temps parcial, i qualsevol posició jeràrquica dins de l’organització.
 
La Llei de prevenció de riscos laborals té com a objectiu garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el lloc de treball. A aquest efecte, la llei exigeix que les empreses proporcionin als seus treballadors la formació teòrica i pràctica necessària, suficient i adequada en PRL. Les persones treballadores han d’estar capacitades per identificar els riscos laborals, adoptar mesures preventives i actuar de manera segura en el lloc de treball.

2. Totes les persones treballadores han de rebre la mateixa formació?

No necessàriament tots els treballadors han de fer la mateixa formació en prevenció de riscos laborals (PRL). La formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o en la funció de cada treballador, i s’ha d’adaptar a l’evolució dels riscos existents i a l’aparició d’altres de nous, raó per la qual la formació en PRL pot variar depenent del lloc de treball, del tipus d’activitat que s’hi realitza i dels riscos que s’hi associen.
 
La formació en PRL s’ha d’adaptar a les necessitats i a les característiques de cada persona treballadora, tenint en compte el seu lloc de treball, les tasques que hi realitza i els riscos que s’hi associen.
 
Per exemple, un treballador que maneja maquinària pesant necessitarà una formació específica en seguretat per operar-la de manera segura, mentre que un treballador d’oficina necessitarà formació en ergonomia per prevenir lesions per postures incorrectes.
 

Visita el nostre calendari de formacions en prevenció de riscos laborals

formació obligatoria en prevenció de riscos laborals

3. Quan s'ha d'impartir la formació en PRL?

La formació en prevenció de riscos laborals (PRL) s’ha de fer en diferents moments al llarg de la relació laboral. A continuació es presenten els moments clau en què cal dur a terme la formació en PRL.
 
En el moment de la contractació. Els treballadors han de rebre formació en PRL en el moment de la contractació, cosa que inclou informació sobre els riscos laborals associats al seu lloc de treball i les mesures de prevenció que han d’adoptar per evitar-los.
 
Quan tinguin lloc canvis en el lloc de treball. Si es produeixen canvis que poden afectar la seguretat i la salut de les persones treballadores i si es produeixen canvis en les funcions que acompleixen.
 
Amb regularitat. És important que els treballadors rebin formació en PRL de forma periòdica a fi que els seus coneixements i habilitats estiguin sempre actualitzats. La freqüència dependrà del risc associat al lloc de treball.
 
Després d’un accident laboral. Es recomana que, després d’un accident laboral, i un cop se n’hagin analitzat les causes, es proporcioni una nova formació sobre PRL en el lloc de treball afectat al conjunt de treballadors que l’ocupen.
 
Quan s’incorpora nova maquinària/hi ha canvis en els equips de treball o en la tecnologia. Si s’introdueix nova maquinària o tecnologia en el lloc de treball, s’ha de proporcionar formació en PRL específica perquè l’ús que se’n faci sigui segur.

 

4. Cada quan s'ha de repetir la formació?

La freqüència amb què s’ha de repetir la formació en prevenció de riscos laborals (PRL) depèn de diversos factors, com la normativa aplicable a cada sector i el risc associat al lloc de treball.
 
La normativa vigent (Llei 31/1995) no estableix una periodicitat mínima o concreta. És recomanable no establir períodes de temps gaire llargs (per exemple, superiors a 4-5 anys), deixant ara de banda les circumstàncies esmentades en el punt anterior, en les quals és necessari impartir una nova formació.
 

 

5. Qui pot impartir i certificar una formació en prevenció de riscos laborals? 

La formació en prevenció de riscos laborals només pot ser impartida i certificada per personal qualificat de la modalitat preventiva que ha adoptat l’empresa:
 
- Servei de prevenció aliè
- Servei de prevenció propi
- Servei de prevenció mancomunat
- Treballador/a designat/ada
 
 

 Parla amb un expert en prevenció

I, per saber-ne més. no dubtis a visitar el nostre calendari de formacions en prevenció de riscos laborals.

Invertir en la formació en prevenció de riscos laborals pot millorar la seguretat i la salut dels treballadors i contribuir a la productivitat de l’empresa.