dimarts 17 de gener 2023

Normativa en prevenció de riscos per a comunitats de propietaris

La teva comunitat de propietaris cumpleix la normativa en prevenció de riscos laborals?

Les comunitats de propietaris, amb o sense empleats, estan obligades a complir amb el Reial decret 171/2004, on s'exposa l'obligatorietat que té l'empresari titular quant a la comunicació i informació sobre els riscos, les mesures preventives i les mesures d'emergència a considerar en l'edifici per a aquelles empreses externes que prestin serveis dins de la finca (empreses de manteniment d'ascensors, instal·ladors, pintors, neteja,…).

Per tant, la comunitat de propietaris ha de facilitar a totes les empreses o treballadors autònoms una documentació que consisteix en l'avaluació de riscos amb les seves mesures preventives i d'emergència.

La comunitat de propietaris és la responsable legal de tots els espais comuns de la finca i, en el cas que una persona que ofereix un servei extern sofrís un accident laboral, aquest podria ser responsabilitat de la comunitat.

L’incompliment per part de la comunitat o de l’administrador comporta una sèrie de sancions, tant administratives com penals, que poden suposar un important desemborsament econòmic. Les multes de caràcter administratiu van des dels 40 fins als 2.045 €, si són lleus; dels 2.046 als 40.985 €, les greus, i dels 40.986 als 819.780 € les molt greus. En cas que s’hagi de recórrer a la via penal, poden arribar a fixar-se penes de presó de sis mesos a tres anys per als responsables.

Des de Previntegral podem assessorar la comunitat de propietaris pel que fa a les obligacions en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

Ens encarreguem d’identificar i avaluar els riscos laborals de la comunitat de propietaris i proposem les mesures preventives o correctores corresponents, així com les mesures d’emergència perquè, complint la normativa vigent, la comunitat de propietaris pugui informar tots els treballadors autònoms o empreses que contracti per a la prestació de serveis.

Parla amb expert per la teva comunitat de veins

La comunitat de propietaris, que actua com a empresari titular, ha de complir el que estableixen els articles 6, 7 i 8 de l’esmentat Reial Decret, concretament:

  • L’empresari titular (comunitat de propietaris) ha d’informar els altres empresaris concurrents sobre els riscos concrets del centre de treball que puguin afectar les activitats que hi desenvolupen, les mesures quant a la prevenció d’aquests riscos i les mesures d’emergència que cal aplicar-hi.
  • La informació ha de ser suficient i s’ha de proporcionar abans de l’inici de les activitats, i quan es produeixi un canvi en els riscos propis del centre de treball que sigui rellevant a efectes preventius. La informació s’ha de facilitar per escrit quan els riscos propis del centre de treball siguin qualificats com a greus o molt greus.
  • Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals. El deure de cooperació és aplicable a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents al centre de treball, hi hagi o no relacions jurídiques entre ells.
  • Les empreses a què es refereix el paràgraf anterior s’han d’informar recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin al centre de treball que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents al centre, en particular, sobre aquells que es puguin veure agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats.
  • Rebuda la informació per part dels empresaris concurrents, l’empresari titular del centre de treball, quan els seus treballadors hi desenvolupin activitats, ha de donar a la resta d’empresaris concurrents instruccions per a la prevenció dels riscos existents al centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i sobre les mesures que cal aplicar quan es produeixi una situació d’emergència.