dimarts 14 de març 2023

Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027

 

L’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut al Treball 2023-2027, presentada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, és un pas important en la millora de les condicions laborals i la protecció de la salut dels treballadors. En aquest article n’analitzarem les novetats i els objectius principals i com aquestes mesures poden contribuir a crear un entorn laboral més segur i saludable per a tothom.

Un dels aspectes més destacats de la nova estratègia és la inclusió de la salut mental com a prioritat. La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un impacte significatiu en la salut mental dels treballadors, i l’estratègia reconeix la necessitat d’abordar aquest problema per garantir un entorn laboral saludable i sostenible, i proposa mesures per identificar i prevenir els riscos psicosocials i millorar l’accés a l’atenció mèdica i els serveis de suport per als treballadors que experimenten problemes de salut mental.

Una altra novetat important és crear una Agenda Nacional per a la Prevenció del Càncer d’Origen Professional. L’exposició a substàncies tòxiques i perilloses al lloc de treball pot augmentar el risc de desenvolupar certs tipus de càncer, i l’estratègia se centra en la prevenció d’aquests riscos. L’agenda inclou mesures per identificar i reduir l’exposició a carcinògens, millorar la vigilància de la salut dels treballadors i augmentar la consciència sobre el càncer d’origen laboral.

L’estratègia busca, a més, impulsar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i la salut a la feina, atès que la igualtat de gènere és un element clau de l’estratègia, i s’hi inclouran mesures específiques per abordar els riscos laborals que afecten de manera desproporcionada dones i homes. A banda, se centrarà a garantir que s’abordin adequadament els riscos laborals relacionats amb la maternitat, l’assetjament sexual i altres maneres de discriminació de gènere.

Parla amb un expert en prevenció

La protecció dels col·lectius vulnerables és també un objectiu clau de l’estratègia, per tant, es prestarà especial atenció als treballadors temporals, els treballadors migrants i els treballadors amb discapacitats, que sovint afronten riscos laborals únics i requereixen de mesures específiques per garantir la seva seguretat i benestar a la feina.

L’estratègia també se centrarà a millorar la prevenció d’accidents laborals i malalties professionals. I això s’aconseguirà mitjançant la promoció de la cultura de la prevenció i la consciència dels riscos laborals, així com amb la millora de les condicions de treball i l’adopció de tecnologies més segures. També s’impulsarà la formació en prevenció de riscos laborals i es prestarà una atenció especial a les petites i mitjanes empreses, que sovint compten amb recursos limitats per abordar els riscos laborals.

La gestió dels canvis derivats de les noves formes d’organització del treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic també són objectius importants de l’estratègia. La digitalització, l’automatització i altres tendències tecnològiques estan transformant els llocs de treball.

S’impulsarà la formació i el foment de la cultura preventiva per aconseguir que la prevenció de riscos laborals formi part de la gestió empresarial quotidiana i sigui un aspecte clau en la presa de decisions.

Finalment, cal destacar que aquesta estratègia s’elabora en un moment en què el treball ha viscut grans canvis arran de la pandèmia de la Covid-19, que han portat a una transformació sense precedents del mercat laboral i a la necessitat d’adaptar les polítiques de seguretat i salut a la feina a aquesta nova realitat. L’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut al Treball 2023-2027 és una resposta a aquesta situació i un compromís del Govern i dels interlocutors socials per garantir unes condicions de treball segures i saludables per a totes les persones treballadores a l’Estat espanyol.

En definitiva, l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut al Treball 2023-2027 representa un avenç significatiu en la millora de les polítiques de prevenció de riscos laborals al nostre país. Amb una visió integral i una perspectiva de gènere, busca millorar la protecció de la salut i la seguretat de les persones treballadores, especialment dels col·lectius més vulnerables i dels que pateixen més sinistralitat laboral. A més, el seu enfocament a la prevenció, la col·laboració i la formació en cultura preventiva pot contribuir a reduir el nombre d’accidents laborals i malalties professionals en el futur. L’estratègia suposa, en definitiva, un compromís del Govern i dels interlocutors socials amb la salut i la seguretat de les persones treballadores a l’Estat espanyol i un pas important en la construcció d’un mercat laboral més just i segur.

Parla amb un expert en prevenció