dimarts 07 de febrer 2023

Emissions dièsel: perill laboral i efectes sobre la salut

 

La gran utilització de motors dièsel implica que l'exposició a les emissions de motors dièsel no és només un problema mediambiental i de salut pública, sinó també un risc laboral important.

 

CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ DE LES EMISSIONS DE MOTORS DIÈSEL

Les emissions de motors dièsel són una barreja complexa de partícules, aerosols líquids, gasos i vapors que es genera durant el funcionament de motors que utilitzen el gasoil com a combustible i com a producte de la combustió.

 

Els principals components químics de les emissions d’escapament de dièsel són:

- Gasos i vapors: majoritàriament els gasos que es troben a l’aire, com el nitrogen, l’oxigen, el vapor d’aigua i el diòxid de carboni (CO2 ). També hi ha productes químics perillosos, com l’òxid nitrós (NO), el diòxid de nitrogen (NO2 ), el diòxid de sofre (SO2 ), el monòxid de carboni (CO) i compostos orgànics volàtils (COV) com el benzè i el formaldehid.

- Les partícules sòlides o sutge:  estan formades per un nucli sòlid de carboni elemental i una superfície a la qual s’uneixen altres substàncies, principalment de carboni elemental i orgànic, i això inclou hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), cendres, aigua, sulfats, sofre, aerosols àcids i òxids metàl·lics, silicats, etc.

Parla amb un expert en prevenció

PERILLOSITAT I EXPOSICIONS LABORALS

Els contaminants més perillosos de les emissions dièsel són els òxids de nitrogen i les partícules, que es caracteritzen per la mida, el nombre, la massa i les diferents substàncies de què es componen.

La matèria particulada pot romandre a l’aire durant llargs períodes de temps i pot penetrar profundament en els pulmons a causa de la seva mida petita, podent afectar a la seguretat i salut del laboral.

Tant la composició d'aquests fums com la quantitat que se n'allibera a l'ambient són variables i depenen de factors com:

 • Les característiques del combustible i dels olis lubricants;
 • La tecnologia i l'antiguitat del motor, incloent-hi si compta amb sistemes de reducció d'emissions
 • El seu règim de funcionament, és a dir, si està en ralentí, funciona amb càrrega baixa o a màxima potència
 • La temperatura del motor
 • Les condicions de manteniment
 • Els ajustaments
 • Si es treballa a l'exterior o a l'interior d’un local o edifici, i en aquest cas, el grau de ventilació existent.

Hi ha una gran diversitat d’activitats en les quals els treballadors poden estar exposats a les emissions de dièsel:

 • Mecànics de tallers d’automòbils (reparació, manteniment, control tècnic).
 • Treballadors de la construcció, conductors de maquinària d’obres, d’indústria extractiva, de pesos pesants o d’altres tipus de vehicles més lleugers.
 • Personal que treballa prop de vehicles i motors, com ara treballs sobre la via pública, carreteres i camins; operadors en cabines de peatge i menjar ràpid; garatges; benzineres; aparcaments, etc.; en general, llocs on hi ha molt trànsit de vehicles.
 • Treballadors de refineries de petroli i gas, treballadors de terra de línies aèries, estibadors, treballadors del camp, forestals, serveis d’extinció d’incendis, etc.

 

Revisa el nostre article on analitzem les preincipals mesures preventives contra els fums dièsel.

AdobeStock_132942812

EFECTES SOBRE LA SALUT 

Les emissions de dièsel representen, tant a curt com a llarg termini, riscos per a la salut que van des d’efectes lleus fins a malalties respiratòries i càncer.

Una exposició a curt termini (aguda) a concentracions elevades d'emissions de motors dièsel pot produir irritació de les vies respiratòries i dels ulls, mal de cap, marejos, nàusees i símptomes d'inflamació de les vies respiratòries, i variables entre individus i de caràcter transitori.

Quan hi ha una exposició a llarg termini (crònica), es poden produir efectes més greus, com ara inflamació pulmonar, exacerbació de la resposta al·lèrgica, afeccions cardiovasculars i càncer de pulmó.

Així mateix, l’exposició a aquest agent pot agreujar patologies prèvies de tipus cardiovascular o respiratori.

Parla amb un expert en prevenció

Com a empresa de prevenció de riscos laborals podem ajudar-te a implementar les mesures preventives necessàries per a fomentar la seguretat i salut dels teus empleats alhora que minimitzem l'impacte de les emissions dièsel en la teva empresa.