dilluns 12 de desembre 2022

Últimes dades de sinistralitat laboral

El Ministeri de Treball, migracions i seguretat social juntament amb l'Institut nacional de seguretat i salut en el treball analitzen la sinistralitat laboral de l'últim any (2018) i les compara amb el mateix periode anterior.

S'analitzen les dades per:

• Sector i gravetat.

• Comunitat autònoma.

Segons els índex d'incidència dels accidents de treball amb baixa en jornada de treball, el sector amb l'índex més alt segons la gravetat és:

• Accidents de treball lleus: Construcció.

• Accidents de treball greus: Construcció.

• Accidents de treball mortals: Agrari.

D'altra banda, el Ministeri de Treball, migracions i seguretat social modificarà el concepte estadístidc d'accident de treball mortal a partir de les dades del mes de gener de 2019, que es publicaran al mes de març de 2019, considerant com a tal "el que ocasiona la mort d'una víctima en el plaç d'un any del mateix".

Font: INSST.