dilluns 12 de desembre 2022

Treballadors especialment sensibles davant la COVID-19

 

Saps com comunicar els casos de treballadors especialment sensibles davant la Covid-19 al servei de prevenció de la salut?

El Ministeri de Sanitat estableix que el Servei de Prevenció ha d'avaluar la presència de treballadors especialment sensibles en relació a la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i així emetre un informe ,si escau, de les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

D'aquesta manera, l'empresa ha de comunicar al nostre servei, els treballadors que presentin alguna vulnerabilitat envers  la COVID-19 esta-blertes pel Ministeri de Sanitat com: malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC> 40), embaràs i majors de 60 anys.

En els casos de personal especialment sensible s’ha de procedir de la següent manera:

1. Facilitar el teletreball.

2. En cas de no ser possible el teletreball, s’intentarà adaptar i/o reubicar la persona en un altre lloc amb baixa probabilitat d’exposició.

3. En cas de no ser possible cap de les actuacions anteriors es procedirà a iniciar procés de petició de baixa temporal per prescripció mèdica.
Posar-se en contacte amb els serveis mèdics del servei de prevenció, CMPUSALUS.

Envia un correu electrònic a covid19@previntegral.com indicant les següents dades:

• Nom i cognoms
• DNI
• Empresa
• Lloc de treball
• Informe del metge de família amb la patologia actualitzada.

Descarregar document Treballadors especialment sensibles davant la COVID-19 - PDF 

El personal mèdic de CMPUSALUS es posarà en contacte amb aquestes persones per valorar les mesures preventives que cal adoptar per no elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora, i, en el cas que es cregui oportú, s’emetrà el corresponent informe per poder tramitar la baixa a el Servei Públic de Salut

Cal recordar la necessària confidencialitat de les dades mèdiques i diagnòstics, la confirmació mitjançant un informe mèdic d’un cas de coronavirus positiu no permet en cap cas fer públiques altres dades mèdiques.