divendres 20 de gener 2023

Riscos més rellevants en el sector carni - Part l

 

La indústria càrnia es posiciona com un sector motor a Catalunya. Representa més del 31% del volum de negoci del sector agroalimentari i és el més important dins l'agroindústria de la nostra comunitat. Atès que suporta un volum considerable de treballadors, presenta alhora una elevada accidentalitat com a conseqüència de les condicions de la seva activitat.

En el següent article analitzarem els riscs més rellevants subjectes al sector carni i quines són les eines més eficients per valorar i evitar les seves conseqüències.

 

1. RISC ERGONÒMIC

El risc ergonòmic està present en la indústria càrnia de forma rellevant, atès que és una de les principals causes d’accidents laborals i la que origina danys a les persones en el sistema musculoesquelètic. Els danys es deuen, principalment, a moviments repetitius i postures forçades, tot i que també a la manipulació manual de càrregues, especialment en aquelles indústries amb menys industrialització.

Tot i que en l’avaluació general de riscos dels llocs de treball se n’identifiquen d’ergonòmics, l’avaluació d’aquests riscos requereix l’aplicació de mètodes específics i reconeguts, com, per exemple:

 • Per a l’avaluació del risc de moviments repetitius, es pot utilitzar el mètode OCRA.
 • Per a l’avaluació del risc de postures forçades, es poden utilitzar els mètodes REBA o OWAS.
 • Per a l’avaluació del risc de manipulació manual de càrregues, es pot utilitzar el mètode Ergo IBV.

Es requereix prèviament una definició del procés de treball i, aplicant el mètode corresponent, se’n quantifica un nivell de risc.

Avaluar el risc ergonòmic mitjançant una metodologia reconeguda és una obligació legal

 • “El procediment d’avaluació ha de generar confiança sobre el seu resultat” (art. 5 de l’RD 39/1997), i cal l’aplicació de normes UNE, guies tècniques d’entitats de prestigi reconegut o altres mètodes o criteris professionals descrits documentalment per garantir aquesta confiança sobre el resultat.

A banda que es tracta d’una obligació legal, quins avantatges hi ha a l’hora d’aplicar un mètode reconegut d’avaluació del risc ergonòmic?

 • Es redueix la subjectivitat en l’avaluació perquè cal seguir un mètode i considerar tots els factors necessaris en el càlcul del nivell de risc.
 • S’identifica millor el risc per a cada tipus d’operació i se’n quantifica el nivell, i, per tant, es converteix en un valor de referència que pot ser acceptable (les condicions d’ergonomia del lloc de treball són adequades o suficients) o esdevenir un valor a reduir (requereix una acció preventiva/correctora al lloc de treball).
 • Es coneix millor l’operació quant a ergonomia perquè s’ha analitzat amb rigor i detalladament.
 • Es poden aportar les millors solucions tècniques per reduir el nivell de risc perquè aquest es quantifica.
 • Les mesures preventives/correctores que es puguin aplicar en l’àmbit ergonòmic poden afavorir el benestar del treballador i, per tant, la seva salut, tant física com psíquica, en l’entorn laboral.
 • Es redueix la sinistralitat laboral derivada dels riscos de l’ergonomia del lloc de treball.

Important. L’avaluació del risc ergonòmic en situació d’embaràs requereix una avaluació específica i valorar-ne el risc en funció de la setmana d’embaràs.


2. EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS QUÍMICS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

La utilització intensiva de productes de neteja i desinfecció és pròpia de la indústria del sector carni.

Sovint cal substituir productes de desinfecció per evitar resistències dels agents biològics alternant productes àcids i alcalins i, per tant, aquesta diversitat de productes emprats amb el temps pot ser important. El risc més habitual ve per l’exposició a productes clorats, peròxid d’hidrogen i àcids (acètic...).

L’exposició a agents químics ambientals no és única dels operaris de neteja. Pot haver-hi concentració ambiental residual després de la neteja i, per inhalació o contacte dèrmic, esdevenir un risc per a la resta de treballadors, motiu pel qual cal fer mesuraments higiènics de contaminants químics durant la neteja i a l’inici del torn de treball en producció per avaluar el risc per inhalació.

Cal tenir en compte que hi pot haver la sospita o saber del cert que hi ha presència de contaminants químics basant-nos en les fitxes de dades de seguretat de cada producte químic (document facilitat pel proveïdor que serveix per poder fer una avaluació qualitativa), però no hi haurà la certesa de la presència del contaminant químic, i molt menys de la seva concentració ambiental, fins que no es realitzi un mesurament higiènic (avaluació quantitativa).

Obligació legal de realitzar mesuraments higiènics de contaminants químics

A banda de la justificació tècnica anterior, l’article 3 de l’RD 374/2001 indica que “l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició per inhalació a un agent químic perillós haurà d’incloure el mesurament de les concentracions de l’agent a l’aire i a la zona de respiració del treballador, i la seva comparació amb el valor límit ambiental que correspongui”, sempre que l’empresari no pugui acreditar per altres mitjans d’avaluació que s’ha assolit una adequada prevenció i protecció.

Avantatges de fer una adequada avaluació de l’exposició a contaminants químics (per inhalació) mitjançant mesuraments

 

 • A banda d’identificar la presència del contaminant a l’ambient, també se’n pot quantificar la concentració i, per tant, efectuar la comparació respecte al valor límit d’exposició establert en la normativa (avaluació quantitativa).
 • L’avaluació quantitativa facilita l’elecció de l’equip de protecció individual més adient perquè es disposa d’un valor de concentració ambiental del contaminant químic.
 • Es protegeix adequadament els treballadors i se’ls evita problemes respiratoris i sensibilitats davant d’agents químics, els quals, en ocasions, deriven (sense saber-ho) en baixes per contingència comuna.
 • Conèixer l’emplaçament i la concentració del contaminant permet trobar la millor solució per reduir o eliminar el risc.
 • Evitar sancions qualificades com a “molt greus” per part d’Inspecció de Treball d’acord amb la LISOS en aquells casos en què se superin els valors límits d’exposició dels contaminants químics que puguin ocasionar danys als treballadors i no s’hagin adoptat mesures de prevenció.

Important. La identificació de possibles contaminants químics categoritzats com a cancerígens és un requisit previ abans de realitzar qualsevol medició higiènica, i d’especial importància davant la possible existència de treballadores en situació d’embaràs.


3. EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS 

El sector carni està intrínsecament associat a l’exposició a agents biològics (virus, bacteris...) derivats del tràfec d’animals vius i el seu escorxament i evisceració, així com en altres processos de l’activitat, com, per exemple, l’especejament, la producció d’elaborats, la depuració d’aigües...

La normativa que regula la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics en el treball és l’RD 664/1997.

Existeixen diferents agents biològics associats a l’activitat del sector carni, com ara Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella typhi, Campylobacter, Toxoplasma gondii...

La guia tècnica de l’RD 664/1997 estableix que, atès que no existeixen valors límits d’exposició d’agents biològics, no s’ha desenvolupat una metodologia d’avaluació quantitativa, de manera que l’avaluació s’efectua en termes qualitatius pel tipus d’activitat i processos.

No obstant això, és important identificar en l’avaluació de riscos tots els agents biològics que potencialment poden estar presents al lloc de treball per informar, respecte a la seva classificació, de les possibles profilaxis i mesures de seguretat i higiene que cal adoptar per part de l’empresari i del treballador.

D’aquesta manera, en el sector carni, és essencial fer una avaluació específica d’exposició a agents biològics sense aturar-se en una avaluació general.

Avantatges de fer una avaluació específica d’exposició a agents biològics

 • Tant l’empresari com els treballadors disposen d’una informació més concreta vers els agents als quals potencialment poden estar exposats, i es poden adoptar mesures de profilaxi per evitar contagis, així com establir les mesures d’higiene i seguretat adequades al risc real existent.
 • Es redueix el risc de zoonosi (malalties de les persones amb un origen animal), moltes de les quals es tradueixen habitualment com a baixes per contingència comuna (casos de gastroenteritis...).

Important. L’avaluació de l’exposició a agents biològics és imprescindible per realitzar l’avaluació específica en situació d’embaràs.

 


SEGUEIX LLEGINT ELS RISCOS MÉS RELLEVANTS EN EL SECTOR CARNI - PART ll

 

A Previntegral, a banda de disposar del seu tècnic designat a la seva empresa, disposem d’un equip de professionals i mitjans tecnològics i informàtics per a poder realitzar les avaluacions de tots els riscos mencionats amb qualitat i celeritat.