dilluns 13 de maig 2024

QUÈ ÉS UNA AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS?

 

L’avaluació de riscos és un procés fonamental per a qualsevol empresa perquè permet identificar els perills associats als llocs de treball, avaluar-ne els efectes i establir les mesures preventives necessàries.

En aquest article, explorarem a fons aquest concepte i com es desenvolupa aquest procés.

 

Què és una avaluació de riscos?

L’avaluació de riscos és un procediment que ens permet identificar, analitzar i controlar els perills i els riscos presents al lloc de treball.

Els objectius se centren a:

 1. Identificar els perills: detectar els factors de risc als quals estan exposats els treballadors.
 2. Avaluar els riscos: valorar les conseqüències i la probabilitat de materialització d’aquests perills.
 3. Establir mesures preventives: l’objectiu és reduir o eliminar els riscos identificats.

 

Procés d’avaluació de riscos

El procés d’avaluació de riscos consta de les etapes següents:

 1. Anàlisi del risc. Aquesta etapa està formada per:
  • Identificació del perill: reconèixer els perills específics de cada lloc de treball.
  • Estimació del risc: valorar la probabilitat i les conseqüències de materialització del perill per poder-lo classificar-los segons la gravetat i la freqüència per obtenir el nivell de risc.

 2. Valoració del risc: L’anàlisi del risc i la seva valoració, mitjançant el mètode que proposa l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), es presenta en una taula de doble entrada: d’una banda, la “probabilitat” i, de l’altra, la “severitat” o les “conseqüències”.

El resultat de la valoració és l’obtenció d’un “nivell de risc”.

   

Severitat

   

Lleu

Greu

Molt greu

Probabilitat

Baixa

Risc trivial (T)

Risc tolerable (TO)

Risc moderat (MO)

Mitjana

Risc tolerable (TO)

Risc moderat (MO)

Risc important (I)

Alta

Risc moderat (MO)

Risc important (I)

Risc intolerable (IN)

- Quan el risc és “trivial”, no cal una acció específica.

- Quan el risc és “tolerable”, no es necessita millorar l’acció preventiva. No obstant això, s’han de considerar solucions més rendibles o millores que no suposin una càrrega econòmica important, i cal fer comprovacions periòdiques per assegurar que es manté l’eficàcia de les mesures de control.

- Quan el risc és “moderat”, s’han de fer més esforços per reduir el risc i determinar les inversions necessàries. Les mesures per reduir el risc s’han d’implantar en un període determinat.

Quan el risc moderat s’associï a conseqüències extremadament perjudicials, caldrà una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de dany com a base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.

- Quan el risc és “important”, no s’ha d’iniciar la feina fins que se n’hagi reduït el risc —poden ser necessaris recursos considerables per controlar-lo. Quan el risc correspongui a un treball que s’està realitzant, s’ha d’esmenar el problema en un temps inferior al dels riscos moderats.

- Quan el risc és “intolerable”, no s’ha de començar ni continuar la feina fins que se’n redueixi el risc. Si no és possible reduir-lo, fins i tot amb recursos il·limitats, s’ha de prohibir treballar.

 

- Gestió del risc: En aquesta etapa, cal tenir en compte els següents punts:
  1. Control del risc i implementació de les mesures preventives i/o correctores adequades.
  2. Monitoratge i verificació periòdica de les condicions i l’eficàcia de les mesures.

 

 

Planificació i implantació de mesures preventives

La planificació i la implantació de les mesures preventives són passos crítics:

 1. Eliminar o reduir el risc: iniciar accions per minimitzar els perills. Això pot implicar canvis en els processos, l’ús d’equips de protecció o la formació dels treballadors, entre d’altres.
 2. Control continu: revisar regularment les condicions de treball i l’estat de salut dels treballadors.

 

Conclusions

L’avaluació de riscos és una eina essencial per garantir la seguretat i la salut laboral, i cal, doncs, fer-la amb rigor i professionalitat, i les seves conclusions han de guiar la presa de decisions per prevenir accidents i malalties professionals.