dimecres 08 de març 2023

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

La prevenció de riscos laborals és un tema crucial en qualsevol entorn laboral. Tot i això, sovint es passa per alt la importància de considerar les diferències de gènere en l’exposició als riscos laborals i en la seva resposta, motiu pel qual cada vegada es veu més necessària la incorporació d’una perspectiva de gènere en matèria de prevenció de riscos laborals.


Descarrega't de manera gratuïta el procediment d'actuació per a la prevenció de l'assetjament moral, per raó de sexe i la violència de gènere fent clic aquí. 

És important tenir en compte que la seguretat i la salut de les dones a la feina no només són importants per qüestions humanitàries, sinó també per raons econòmiques. La discriminació de gènere a la feina té un impacte negatiu en l’economia perquè limita el potencial productiu de les dones i en redueix la contribució al desenvolupament econòmic.

Aquesta perspectiva implica no només considerar les diferències entre homes i dones pel que fa als riscos laborals, sinó també abordar les causes subjacents de la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral. Així, per exemple, les dones solen ocupar feines que impliquen més càrrega emocional, com la cura de persones grans o malaltes, una situació que pot comportar més estrès i esgotament.

Un altre factor que contribueix als riscos laborals de les dones és la manca de mesures preventives adaptades a les seves necessitats específiques, com, per exemple, les dones embarassades o en període de lactància, les quals requereixen condicions especials a la feina per protegir la seva salut i la del seu nadó. De la mateixa manera, les dones que treballen en entorns sorollosos o amb substàncies tòxiques poden estar exposades a riscos per a la salut reproductiva.

Per tant, la inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals pot ajudar a identificar els riscos específics a què estan exposades les dones i a dissenyar les mesures de prevenció i protecció adequades, i això pot incloure, per exemple, l’adaptació dels equips de protecció individual (EPI) a la fisonomia femenina i la formació específica en prevenció de riscos laborals per a les dones.

A més, la inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals pot ajudar a abordar les causes subjacents de la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral, la qual cosa implica no només garantir que s’apliquin mesures de prevenció adequades, sinó també promoure la igualtat d’oportunitats i tracte entre homes i dones en l’entorn laboral, com, per exemple, fomentant la igualtat salarial i la conciliació laboral i familiar.

En aquest sentit, la implicació dels treballadors i les treballadores, així com la dels representants dels treballadors i les treballadores, és clau per garantir l’efectivitat d’aquestes mesures. També és important involucrar les persones ocupadores responsables de la gestió de la salut i la seguretat laboral en la promoció d’una cultura preventiva i en l’adopció de mesures específiques per garantir la igualtat d’oportunitats i la protecció de la salut i la seguretat de les dones a la feina.

La inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals és fonamental per garantir que totes les persones, independentment del gènere, tinguin accés a un entorn laboral segur i saludable. Alhora, ajuda a abordar la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral mitjançant la promoció d’una cultura d’igualtat i respecte a la feina.

Descarrega't de manera gratuïta el procediment d'actuació per a la prevenció de l'assetjament moral, per raó de sexe i la violència de gènere fent clic aquí.