dilluns 12 de desembre 2022

Nou reglament ITC MIE APQ-10 d‘emmagatzematge en recipients mòbils

 

- Aquesta ITC és nova i regula les condicions per emmagatzemar i ús dels dipòsits de GRG (IBC en anglès).

- S'indica a partir de quan cal un projecte o una memòria per la seva instal·, laciósegons el tipus de producte, indicació de perill i capacitat d'emmagatzematge del recipient.

- Les zones d'emmagatzematge han de tenir accés restringit, serà degudament senyalitzat aquest fet.

- Han d'haver-hi àrees específiques condicionades per l'emmagatzematge del dipòsit (prohibit en zones de pas com escales, buits d'escala, passadissos, sortides emergència, vestíbuls, sortides de vehicles, patis estrets, zones de descans, lavabos, teulades i altells amb usos diferents a l'industrial.

- Il·, luminació adequada segons RD 486/97 i que eviti escalfament de productes químics perillosos.

- Cal disposar de ventilació natural o forçada segons perillositat i ubicació del dipòsit, pot ser necessari un sistema d'extracció forçat (cas de dipòsits en interior d'edificis o ubicats en foses o soterranis).

- Cal senyalitzar segons RD 485/97 la presència de productes químics perillosos, a més dels específics que hi pogués haver.

- El contingut del recipient ha de ser fàcilment identificable amb etiquetes.

- Davant el risc de fuites en productes líquids, cal una capacitat de retenció major o igual al 100% de capacitat del recipient major o el 10% de la capacitat total. Emmagatzemada, amb sistemes tipus sòl de retenciócubell de retenciódrenatge a lloc segur, etc.

- Cal un sistema de dutxa i font renta-ulls a menys de 10 m. del lloc de transvasament o presa de mostres.

- Cal establir un pla de manteniment i un registre dels controls realitzats, designant-se un responsable del mateix.

- Cal una revisió anual (com a mínim) d'acord amb un pla de revisions periòdiques

- Cal designar un responsable de les revisions, propi o aliè.

- Les revisions les realitzarà un inspector propi o un organisme de control i s'emetrà un certificat sobre la mateixa.

- S'estableixen els criteris respecte a l'emmagatzematge conjunt de productes.

Si necessita més informació no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip tècnic.