dimarts 28 de febrer 2023

Manipulació manual de càrregues

 

Al món laboral, la manipulació manual de càrregues és una activitat molt comuna que pot
implicar diversos riscos per a la salut dels treballadors. Es tracta de qualsevol operació de
transport o subjecció d’una càrrega que pugui suposar un perill per a la salut, especialment per a la columna lumbar. Però, què s’entén per càrrega? En termes generals, es considera qualsevol finalitat susceptible de ser moguda, ja sigui un objecte inanimat, un animal o fins i tot una persona. La manipulació manual de càrregues fa referència a qualsevol activitat que impliqui aixecar, col·locar, empènyer o estirar una càrrega, entre d’altres.


En aquest article del blog, abordarem com dur a terme una manipulació manual de càrregues (MMC) de manera segura i eficient, i explorarem les tècniques i les mesures preventives que cal aplicar per minimitzar els riscos associats a aquesta activitat i protegir la salut dels treballadors involucrats. Si estàs interessat a aprendre com fer una manipulació manual de càrregues correctament, segueix llegint aquest article i et donarem la informació que necessites per dur a terme aquesta tasca de manera efectiva.

Parla amb un expert en prevenció

Com s’ha de fer correctament una manipulació manual de càrregues (MMC)?

1. Utilització de mitjans tècnics

Sí, és cert que una de les formes d’executar la manipulació manual de càrregues (MMC) de
manera segura i efectiva és amb els mitjans tècnics adequats, com ara carros, transpalets,
carretons elevadors, grues, polipasts i ponts grues, entre d’altres.
L’elecció del mitjà tècnic dependrà de la càrrega que s’ha de manipular i de l’espai disponible per fer la tasca. En general, es recomana, sempre que sigui possible, fer servir un mitjà tècnic per evitar lesions i garantir l’eficiència en el transport de la càrrega. A més, és important assegurar-se que els mitjans tècnics utilitzats estiguin en bones condicions, hagin estat inspeccionats, hagin seguit un manteniment regularment i que els treballadors estiguin
degudament capacitats per utilitzar-los.


Cal destacar que, en alguns casos, l’ús de mitjans tècnics pot no ser possible o pràctic, per la
qual cosa caldrà recórrer a mètodes de manipulació manual de càrregues adequades per evitar lesions. En aquests casos, és important seguir les recomanacions de seguretat que analitzarem en els punts següents.


2. Pes de càrrega

Una altra recomanació fonamental per fer la MMC és tenir en compte el pes de la càrrega.
S’aconsella que no superi els 25 kg, i per als treballadors joves, dones o grans, que no passi de 15 kg.


És important tenir en compte que aixecar càrregues molt pesants o en males condicions de
maneig augmenta el risc de lesions a la columna vertebral i en altres parts del cos; així doncs,
és indispensable avaluar el pes de la càrrega i buscar l’ajut necessari per manipular-la, ja sigui amb mitjans tècnics o amb l’ajuda d’altres treballadors.


3. Posició de la càrrega

Un altre aspecte clau que cal tenir en compte a l’hora de fer una manipulació manual de
càrregues (MMC) és la posició del carregament. Si té un eix horitzontal, es recomana col·locar-la el més enganxada possible al cos per reduir les forces compressives sobre la columna lumbar. A més, és important mantenir una postura dreta i conservar l’esquena recta en aixecar i transportar la càrrega. Si la càrrega té un eix vertical, es recomana no portar-la per sobre de l’altura de les espatlles ni per sota de les cuixes, perquè pot augmentar el risc de lesions a les espatlles i a l’esquena baixa. Si s’ha de transportar una càrrega per sobre de les espatlles, cal comptar amb ajuda addicional o utilitzar mitjans tècnics adequats per aixecar-la i transportar-la de manera segura.


És rellevant recordar que la posició del carregament i la postura del treballador són factors clau que afecten directament la seguretat i l’eficàcia de la manipulació manual de càrregues.


4. Rotació del tronc

En realitzar la MMC, és important evitar girs o rotacions del tronc, perquè pot augmentar el
risc de lesions a la columna vertebral. En lloc de girar o rotar la columna lumbar, es recomana girar o rotar el cos complet fent servir les cames. Per fer-ho, cal recolzar un dels peus en direcció oposada a la càrrega, girar el cos cap a aquesta direcció i fer servir les cames per moure’s en el sentit desitjat. És important mantenir la càrrega tan a prop del cos com sigui possible i no girar la columna vertebral durant el procés.
La clau és conservar una postura en altura, utilitzar els músculs de les cames i evitar
moviments bruscos o sobtats que puguin posar en risc l’estabilitat de la columna vertebral.


5. Aixecaments

Una tècnica clau en un aixecament de pes és ajupir-se sempre flexionant els genolls en lloc
d’inclinar el tronc. Per aixecar una càrrega de forma segura, cal col·locar els peus separats a l’amplada de les espatlles i situar-se davant del carregament; després, flexionar els genolls mantenint l’esquena recta; subjectar la càrrega amb les dues mans, i, tot seguit, estirar les cames lentament per aixecar-la, mantenir-la al més a prop possible del cos i evitar inclinar el tronc cap endavant.


L’objectiu d’aquest moviment és evitar girs o rotacions de la part superior del cos en el
moment d’aixecar la càrrega i mantenir sempre l’esquena recta i les espatlles cap enrere. A
més, es recomana demanar ajuda si la càrrega és massa pesant o incòmoda d’aixecar.

manipulació manual de càrregues


6. Agafament de la càrrega

És fonamental assegurar-se de tenir una bona subjecció abans de començar a manipular la
càrrega, perquè això permetrà mantenir l’estabilitat i evitar que es desplaci o caigui durant la
manipulació. Abans d’aixecar la càrrega, és important verificar que estigui ben subjectada amb les dues mans i que estiguin col·locades en una posició adequada per evitar lliscaments o moviments no desitjats.


És recomanable estalviar-se el fet de subjectar la càrrega amb els dits o les puntes dels dits per evitar l’augment del risc de lesions a les mans.


7. Trajecte

Quan es fa una manipulació manual de càrregues, s'ha de tenir en compte el trajecte que cal recórrer. Per a càrregues pesants, es recomana que no superin els 10 metres de distància, atès que pot augmentar el risc de fatiga muscular i de lesions a la columna lumbar. Per tant, és fonamental fer una planificació prèvia per minimitzar el trajecte. La distància òptima per recórrer amb una càrrega no ha de superar un metre de trajecte. Si cal fer distàncies més llargues, per transportar la càrrega cal utilitzar mitjans tècnics com carros, transpalets, carretons elevadors, grues o polipasts, entre d’altres.

Parla amb un expert en prevenció

8. Alternança de tasques i recuperació física

Quan cal fer una manipulació manual de càrregues durant tota la jornada laboral, és important prendre mesures per evitar la fatiga muscular. Una estratègia efectiva és alternar tasques per permetre la recuperació física adequada, la qual cosa implica la rotació de feines que requereixen MMC amb altres tasques que no suposin un esforç físic significatiu per permetre la recuperació dels músculs i reduir el risc de lesions. A més d’alternar tasques, es recomana fer estiraments i pauses actives per alleujar la tensió muscular i millorar la circulació sanguínia. També és important mantenir una bona postura i una ergonomia correcta al lloc de treball.


9. Volum

És important considerar la mida i el volum de la càrrega, perquè pot afectar la capacitat del
treballador per aixecar-la i portar-la de manera segura. Es recomana no superar els 60 cm d’amplada i els 50 cm de profunditat de la càrrega per facilitar l’adherència i el transport i minimitzar el risc de lesions. Si la càrrega és massa gran o voluminosa, per aixecar-la o transportar-la cal utilitzar mitjans mecànics com ara grues, carretons elevadors o polipasts.
A més, és important assegurar-se que la càrrega estigui equilibrada i no tingui peces soltes o parts desequilibrades que la puguin desestabilitzar durant el transport.


10. Visió del terra

Una bona pràctica és fer la MMC sense perdre la visió del terra perquè permet mantenir
l’equilibri i l’estabilitat del cos i reduir així el risc de caigudes.
Per aconseguir-ho, és important aixecar la càrrega mantenint l’esquena recta i el cap dret. Es
recomana caminar de manera lenta i estable, i evitar moviments bruscos o ràpids. A més, és
fonamental assegurar-se que el camí sigui espaiós i lliure d’obstacles per evitar ensopegades o caigudes.


11. Espai

És important tenir en compte que hi ha situacions en què cal evitar executar una manipulació
manual de càrregues (MMC) a causa de factors relacionats amb el lloc. Algunes d’aquestes
situacions inclouen treballar en espais insuficients, sòls relliscosos, poca il·luminació, desnivells del terra o graons. En aquests casos, cal cercar alternatives per realitzar la tasca sense la necessitat d’haver de fer una MMC. Es pot fer servir un mitjà mecànic per aixecar i transportar la càrrega, i si no és possible, es recomana buscar l’ajuda d’una altra persona.
Si és estrictament necessari realitzar una MMC en aquestes condicions, cal prendre mesures
addicionals de seguretat, com ara utilitzar calçat antilliscant, assegurar-se que l’àrea estigui
ben il·luminada i evitar maniobres brusques.

12. Calçat adequat

L’ús de calçat adequat és una mesura rellevant per prevenir lesions durant la manipulació
manual de càrregues. Es recomana usar sabates tancades, amb sola antilliscant i ben
lligades per evitar relliscades i ensopegades. A més, és important que la sola no estigui
gastada per mantenir una bona tracció a terra i, per tant, garantir més estabilitat i seguretat
durant la manipulació de càrregues.

Conclusions

La MMC és una activitat estretament lligada a les lesions —amb especial menció a la
columna lumbar— que s’ha de fer amb precaució. Si s’apliquen totes les mesures preventives esmentades, com l’ús de mitjans tècnics adequats, controlar el pes, una mida adequada, adoptar una bona postura i seguir un descans regular, es pot reduir significativament el risc de lesions musculoesquelètiques. No cal subestimar la importància de mesures aparentment simples, com ara la utilització d’un calçat adequat i evitar fer la manipulació en condicions desfavorables.

En prendre aquestes precaucions, es protegeix la salut i el benestar dels treballadors i es
garanteix més eficàcia i productivitat en l’àmbit laboral.

Necessites ajuda?

Parla amb un expert en prevenció