dilluns 13 de maig 2024

La conscienciació en la prevenció de riscos laborals

 

Segons la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), “conscienciar” significa “fer que algú sigui conscient d’alguna cosa”. Per tant, aquest breu article té un evident objectiu, que és intentar que algú sigui conscient d’alguna cosa.

En aquest cas, ser conscient en quant a la prevenció de riscos laborals.

“Prevenció”, bonica paraula que significa “preparació per a fer alguna cosa o per a evitar un risc”. El significat comporta, implícitament, una referencia a un acte apriorístic, és a dir, a actuar abans que es doni un determinat succés.

En resum, tot plegat el que pretenc és que algú sigui conscient que cal evitar riscos. I concretament, els riscos en el treball.

Desprès d’aquesta introducció lingüística, per obrir boca, anem per feina.

 

Prevenció significa preparació per a fer alguna cosa o per a evitar un risc

 

De què ens hem de conscienciar?

De que la prevenció és un dret del treballador, una obligació de l’empresari i hauria de ser també una preocupació de tothom, els dos anteriorment referits inclosos.

Tothom vol dir tothom, i no només els rols que habitualment ens trobem en l’entorn laboral i que tenim una determinada implicació en la prevenció de riscos laborals com poden ser: empresaris/es, treballadors/es, delegats/des de prevenció, recursos preventius, tècnics i tècniques de PRL, Inspectors/es de Treball, etc,...

També hauria de ser una preocupació real i sincera dels comandaments intermitjos de les empreses, polítics, sindicats, familiars, amics i amigues, educadors, periodistes, influencers i, si m’apureu, dels tik tokers.

Es necessària la seva implicació. En prevenció, tots sumem i ningú hauria de restar o estar exclòs.

També ens hauríem de conscienciar de que totes les activitats son susceptibles de tenir riscos que causen accidents i/o malalties professionals, en menor o major gravetat.

¡Si, vostè que es troba assegut/da en una oficina treballant, també es susceptible de tenir riscos que causen accidents i/o malalties professionals!

Conscienciar-nos, d’una vegada per totes, que existeixen factors psicosocials que poden esdevenir un risc i afectar a la salut de les persones.

¡Si, el treball pot afectar negativament a la salut de les persones treballadores i causar dany!

Estem parlant d’estrès, d’ansietat, de depressió, etc, ... amb els conseqüents efectes psicosomàtics i les seves alteracions funcionals i/o orgàniques (mal de cap, manca de concentració,...., problemes digestius: indigestió, dispèpsia, vòmits, còlics, diarrea,...., problemes respiratoris: hiperventilació, tos, asma, taquipnea,...., problemes cardiovasculars: hipertensió, dolor precordial,...., i un llarg etcètera).

 

"La prevenció ha de ser una preocupació real i sincera dels comandaments intermitjos de les empreses, polítics, sindicats, familiars, amics i amigues, educadors, periodistes, influencers i, si m’apureu, dels tik tokers".

 

Conscienciar-nos que la prevenció de riscos laborals no és un tema senzill, de fet és complex i requereix amplis i sòlids coneixements.

La normativa estableix, per a les funcions de nivell superior en PRL, una especialitat mèdica (medicina del treball) i tres especialitats tècniques (seguretat en el treball, higiene industrial i, finalment, ergonomia i psicosociologia aplicada).

Les especialitats, a la seva vegada, requereixen uns amplis coneixements en diferents àmbits: física, química, biologia, matemàtiques, mecànica, psicologia, electricitat, anatomia, dret, i també un llarg etcètera, tot macerat amb una extensa reglamentació entre lleis, reials decrets, ordres i les seves respectives guies tècniques, notes tècniques de prevenció, normes UNE, criteris d’Inspecció de Treball, extensíssima jurisprudència,...

Si almenys la legislació, en alguns temes, fos clara i concisa .... de fàcil interpretació.... Facilitaria molt les coses.

Per acabar-ho de rematar, i tal com estableix la legislació vigent en prevenció de riscos laborals “l’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador”.

No comentaré aquest punt, prefereixo que cadascú tregui les seves pròpies conclusions per acabar d’entendre les dificultats en les que es pot trobar la persona que ha d’avaluar els riscos en el treball i proposar les corresponents mesures preventives.

Conscienciar-nos, per tant, que donada la complexitat de la prevenció de riscos laborals, els professionals de la PRL necessitem l’ajuda, col·laboració sincera i comprensió de tots els implicats (de tothom) per assolir l’objectiu de prevenir accidents i malalties professionals en els treballadors i treballadores.

 

La conscienciació en la prevenció de riscos laborals

Conscienciar-nos que els accidents de treball es donen de forma immediata o molt propera temporalment quan la persona treballadora entra en contacte amb l’agent causant, a diferencia de la malaltia professional, o inclús de la malaltia derivada del treball (que no és el mateix que malaltia professional). La qual acostuma a aparèixer amb el pas del temps, amb una “progressió silenciosa”, com si la persona treballadora exposada al risc aparentment no estigués exposada.

Un exemple és la persona exposada a l’amiant que, amb el temps, anys, pot arribar a sofrir asbestosi o neoplàsia maligna de bronqui i pulmó, o bé la persona exposada a pols de sílice cristal·lina que pot arribar a sofrir silicosi o càncer de pulmó.

 

Si almenys la legislació, en alguns temes, fos clara i concisa .... de fàcil interpretació.... Facilitaria molt les coses.

 

Conscienciar-nos que quan en Joan, en Ramón, en Xavier, o aquell en qui tu pensis, s’hagués posat l’arnès de seguretat quan treballava en la coberta, no hauria acabat amb la seva vida. Ep, que el responsable és l’empresari/a!!!! I en Joan, en Ramon, en Xavier, o aquell en qui tu pensis, no van tenir cap culpa?

Tot plegat fa por, oi?

Conscienciar-nos que els Serveis de Prevenció Aliens, no son asseguradores. Tenir contractat un Servei de Prevenció Aliè no és garantia que no succeeixi un accident o malaltia professional o derivada del treball si la col·laboració i implicació anteriorment referides no fan acte de presència.

Finalment, conscienciar-nos que el “a mi no m’ha passat mai” en prevenció de riscos laborals no funciona.

Qui, treballant, no s’ha donat mai un cop, s’ha tallat, ha caigut, ha tingut una torcedura, ha tingut un accident mentre anava o tornava de la feina, s’ha cremat, ha tingut mal d’esquena, o ha patit alguns dels símptomes anteriorment esmentats sense cap diagnòstic mèdic clar?

 

I, per què ens hem de conscienciar?

Perquè els riscos no avaluats i, aquells que tot i haver-se avaluat no s’hagin adoptat mesures de prevenció, son potencials causes d’accidents i/o malalties professionals.

Per què els accidents i/o malalties professionals causen danys a les persones i aquest fet es pot traduir, segons la seva gravetat i afectació, en:

  • Sofriment físic de la persona treballadora afectada,
  • Sofriment mental (per part de la persona treballadora afectada, però també per part de familiars, amics i empresari/empresària).
  • Impacte econòmic negatiu en la persona treballadora afectada i familiars, així com en l’empresari o empresària.

Al final, tothom vol arribar a casa sà, i viu, sense malestar ni sofriments deguts al treball. Aleshores, perquè no som “conscients”?

 

"l’any 2022 es van comptabilitzar 653.510 accidents de treball amb baixa i 565.701 accidents de treball sense baixa. 

 

Per acabar, un article de conscienciació en prevenció de riscos laboral no seria un article si no parlem una mica de xifres; d’estadístiques.

Segons l’Estadística d’Accidents de Treball, facilitada pel Ministeri de Treball i Economia Social en l’informe de resultats detallats, l’any 2022 es van comptabilitzar 653.510 accidents de treball amb baixa i 565.701 accidents de treball sense baixa. Aquestes xifres representen un increment del 8,7 % respecte l’any 2021, en el cas d’accidents amb baixa, i d’una reducció del 0,1 % en el cas dels accidents sense baixa.

En quant a malalties professionals, el Servei Estadístic EEPP del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, informa d’un total de 9.626 partes comunicats de malaltia professional. Tenint en compte que l’any 2021 el total de partes comunicats va ser de 9.342, això implica un increment del 3,04 %.

I aquests només son els casos comptabilitzats.

Lluny de veure una millora, s’observa que les xifres van creixent amb el temps.

Be, espero que, amb aquest breu article, hagi aconseguit “conscienciar” a algú o, almenys, arribar a que la seva visió i percepció de la prevenció de riscos laborals sigui diferent i ajudi a fomentar una cultura preventiva en benefici de tothom.