dilluns 13 de maig 2024

FONAMENTS DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Introducció a la prevenció de riscos

La prevenció de riscos laborals és un aspecte fonamental en qualsevol empresa. El seu objectiu és protegir la salut i la seguretat dels treballadors, alhora que evita accidents laborals i malalties professionals.

En aquest article, analitzarem els principals fonaments de la prevenció de riscos laborals, des de la normativa vigent fins a la importància del pla de prevenció i la gestió de la prevenció.

 

Marc legislatiu

La prevenció de riscos laborals està regulada per diverses normatives a escala nacional i europea. És la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la norma bàsica que té com a objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors.

S'articula mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les necessàries activitats per a la prevenció de riscos derivats del treball.

Aquesta i altres normatives estableixen les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals. Defineixen els drets i deures dels treballadors en aquest àmbit en relació amb temes concrets:

Uns exemples podrien ser:

 1. Les disposicions mínimes de seguretat i la salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball (Reial decret 1215/1997).
 2. Les disposicions mínimes de seguretat i salut dels llocs de treball (Reial decret 486/1997).
 3. Les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (Reial decret 485/1997).

En definitiva, el marc legislatiu és molt extens i regula diferents temàtiques vinculades a la seguretat i la salut en el treball, a part dels exemples exposats.

Fundamentos de la prevención de riesgos laborales

Plan de prevención

La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar-se en el sistema general de gestió de l'empresa. L'objectiu és que comprengui tant el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals.

Aquest pla de prevenció de riscos laborals haurà d'incloure:

 1. L'estructura organitzativa.
 2. Les responsabilitats i funcions.
 3. Les pràctiques i els procediments.
 4. Processos i recursos necessaris.

L'objectiu és recopilar tota la informació necessària per a executar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa i en els termes reglamentàriament establerts.

 

Gestió de la prevenció

La gestió de la prevenció de riscos laborals és un aspecte clau per a garantir l'eficàcia de les mesures preventives implementades en l'empresa.

En aquest sentit, és important establir un sistema de gestió de la prevenció que inclogui:

 1. La identificació i avaluació dels riscos laborals,
 2. La planificació de les accions preventives vinculades a eliminar o reduir els riscos prèviament identificats i avaluats,
 3. El seguiment i la valoració del seu impacte,
 4. La revisió i millora contínua del sistema de prevenció de riscos laborals.

 

Gestión de la prevención de riesgos laborales

A més, s'haurà de formar i informar els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació haurà de ser específica per al seu lloc de treball, i posar a la seva disposició els equips de protecció individual necessaris.

Si vols saber més sobre les formacions de prevenció de riscos laborals per a treballadors, no et perdis aquest article.

De la mateixa manera, és preceptiu que els empresaris garanteixin als treballadors el seu servei de vigilància periòdica del seu estat de salut. El servei dependrà dels riscos inherents al seu lloc de treball.

Aquesta vigilància únicament pot dur-se a terme amb el consentiment del treballador, tret de les excepcions reglamentàriament establertes.

 

Conclusions

La prevenció de riscos laborals és, en definitiva, un aspecte clau per a garantir la salut i la seguretat dels treballadors i prevenir accidents laborals.

Per aquesta raó és fonamental complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals mitjançant l'avaluació de riscos i la posterior planificació de les accions preventives de manera adequada, i gestionar eficientment el sistema de prevenció de riscos laborals en l'empresa.

Només així es podrà garantir un entorn de treball segur i saludable per a tots els treballadors.