dimecres 26 de juny 2024

Funcions del Comitè de Seguretat i Salut

 

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut a totes les empreses o centres de treball que tinguin 50 treballadors o més. El Comitè estarà format, d’una banda, pels delegats de Prevenció, i, de l’altra, per l’empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de Prevenció.

Si vols saber més sobre prevenció, no et perdis altres articles relacionats:

- QUÈ ÉS UNA AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS?
- FONAMENTS DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

A les reunions del Comitè de Seguretat i Salut hi participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de Prevenció a l’empresa que no estiguin inclosos en la composició a què fa referència el paràgraf anterior.

En les mateixes condicions, hi podran participar treballadors de l’empresa que comptin amb una qualificació o informació especials respecte a qüestions concretes que es debaten en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l’empresa, sempre que així ho sol·liciti alguna de les representacions al Comitè.

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions. El Comitè adoptarà les seves pròpies normes de funcionament.

Les empreses que comptin amb diversos centres de treball dotats de Comitè de Seguretat i Salut podran acordar amb els treballadors crear un comitè intercentres amb les funcions que l’acord els atribueixi.

 

Funcions principals del Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut té les competències següents:

a) Participar en l’elaboració, la posada en pràctica i l’avaluació dels plans i els programes de prevenció de riscos de l’empresaDebatrà l’elecció de la modalitat organitzativa i la gestió de les entitats especialitzades contractades per l’empresa per a activitats preventives.

També revisarà projectes de planificació, organització del treball, introducció de noves tecnologies, i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció segons l’article 16 de la Llei 31/1995. Finalment, participarà en el projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva.b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

En l’exercici de les seues competències, el Comitè de Seguretat i Salut està facultat per:

a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos al centre de treball i, per tant, a aquest efecte executar les visites que cregui oportunes.

b) Conèixer tots els documents i els informes relatius a les condicions de treball necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els que procedeixen de l’activitat del servei de prevenció, si escau.

c) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

d) Conèixer i informar de la memòria i la programació anuals dels serveis de prevenció.

Col·laboració i comunicació

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la Llei 31/1195, de prevenció de riscos laborals, respecte a la col·laboració entre empreses en els supòsits de desenvolupament simultani d’activitats en un mateix centre de treball, es podrà acordar la realització de reunions conjuntes dels Comitès de Seguretat i Salut o, en el seu defecte, dels delegats de Prevenció i empresaris de les empreses que no comptin amb aquests comitès, o altres mesures d’actuació coordinada.

D’altra banda, és fonamental que existeixi una adequada comunicació i col·laboració entre els constituents del Comitè de Seguretat i Salut perquè les funcions d’aquest òrgan siguin plenament exercides i permetin assolir l’objectiu essencial:

"Tenir cura de la seguretat i la salut de les persones treballadores"

 

Funcions del Comitè de Seguretat i Sallut

 

Desafiaments i oportunitats del Comitè de Seguretat i Salut

A continuació, explorarem els desafiaments i les oportunitats associats al Comitè de Seguretat i Salut:

Desafiaments:

  • Complexitat normativa: el Comitè de Seguretat i Salut ha de navegar per una xarxa de regulacions i lleis relacionades amb la seguretat i la salut laborals. Mantenir-se al dia i assegurar-se el compliment d’aquestes normatives és un repte constant.
  • Cultura preventiva: canviar la mentalitat i fomentar una cultura preventiva a tots els nivells de l’organització és un desafiament. Sensibilitzar els treballadors sobre la importància de la prevenció és essencial.
  • Col·laboració empresarial: el Comitè de Seguretat i Salut ha de treballar en col·laboració amb la direcció de l’empresa i altres òrgans. La comunicació efectiva i la coordinació són crucials per a l’èxit.

Oportunitats:

  • Millora de condicions: el Comitè de Seguretat i Salut pot proposar iniciatives per millorar les condicions de treball. Això inclou aspectes com horaris, càrregues laborals, ritme i prevenció de l’assetjament.
  • Reducció de la sinistralitat laboral: mitjançant la identificació de riscos i la promoció d’activitats preventives, el Comitè de Seguretat i Salut contribueix a reduir els accidents laborals i les malalties professionals.
  • Salut de les persones treballadores: el Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan que vetlla per la salut de les persones treballadores. A través de la seva tasca, es busca millorar la qualitat de vida dels treballadors.

 

Conclusions

En resum, el Comitè de Seguretat i Salut és un aliat essencial per a la seguretat i la salut a la feina. La seva funció no és només identificar riscos, sinó també promoure una cultura preventiva i millorar les condicions laborals per a tothom.