dimarts 28 de febrer 2023

Els EPI i les seves obligacions en la prevenció de riscos laborals

 

Els EPI tenen un paper fonamental en la seguretat dels treballadors i la prevenció d’accidents, i fer-ne una gestió correcta ha de ser una prioritat per a qualsevol organització.

En aquest article, parlarem sobre l’obligació de proporcionar els EPI als treballadors i com aconseguir una documentació correcta del compliment de les obligacions relacionades amb la seva gestió.

Descarrega les nostres fitxes de registre de lliurament d’EPI

Per començar, cal dir que l’empresa és la responsable de proporcionar als treballadors els equips de protecció individual necessaris, de conformitat amb l’article 17 de la LPRL i l’article 3.c) del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, el qual remarca que el lliurament s’ha de fer de forma gratuïta i que l’organització ha d’estar disposada a substituir l’equip quan sigui necessari o quedi obsolet.

Així doncs, i si ho portem al terreny dels EPI, les organitzacions han d’acreditar el compliment de les obligacions pel que fa a la consulta i la compra dels equips, el lliurament que se’n fa al treballador, la formació que rep i el control en la seva utilització.

Per aconseguir un registre adequat del compliment de les obligacions relacionades amb els EPI aconsellem comptar amb un procediment que garanteixi el lliurament i l’ús dels equips de protecció.

A tall orientatiu, proposem la pràctica següent:

1. Designar un responsable o coordinador d’aquest àmbit

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, és fonamental tenir un responsable o coordinador que s’encarregui de la gestió i supervisió de l’ús dels equips de protecció individual (EPI) a l’empresa.

Aquest responsable o coordinador ha de tenir coneixements específics en matèria de prevenció de riscos laborals i estar capacitat per identificar els riscos associats a cada tasca i lloc de treball, determinar els EPI necessaris i supervisar que se’n fa un ús adequat.

2. Tenir en compte l’avaluació de riscos

És fonamental tenir en compte l’avaluació de riscos laborals a l’hora de seleccionar els equips de protecció individual (EPI) i definir-ne l’ús en la prevenció de riscos laborals. L’avaluació de riscos laborals és un procés que permet identificar els riscos associats a les activitats laborals en una empresa i valorar el nivell de perill per a la salut i la seguretat dels treballadors.

Per garantir una protecció efectiva, els EPI han de ser seleccionats en funció del tipus de risc, l’entorn laboral i la tasca que s’ha de fer. L’avaluació de riscos laborals permet identificar els riscos associats a cada lloc de treball i, per tant, determinar els EPI necessaris per reduir els riscos a nivells acceptables.

3. Corroborar que els EPI elegits compleixen les condicions establertes

És important corroborar que els equips de protecció individual (EPI) seleccionats compleixen les condicions establertes en matèria de seguretat i salut a la feina, per tant, cal que el responsable (ja sigui de la mateixa empresa o del servei de prevenció) comprovi que han passat les proves i compleixen les normatives i els estàndards de seguretat exigits a cada país.

A més, és important verificar que els EPI són adequats per al tipus de risc laboral que es vol prevenir i compatibles amb l’entorn i les tasques que es faran. De la mateixa manera, cal corroborar que són còmodes i s’ajusten adequadament a l’anatomia dels treballadors que els utilitzaran.

4. Formació per a la correcta utilització dels EPI

Tots els treballadors a qui se’ls subministri un EPI s’hi han de familiaritzar abans d’utilitzar-lo a la feina, motiu pel qual cal una formació per part del servei de prevenció o del formador responsable dins la seva funció del lloc de treball.

Aquesta formació ha de preveure els punts següents:

 • Riscos existents.
 • Activitats, ocasions o zones on s’han d’utilitzar.
 • Riscos addicionals derivats de la utilització de l’equip.
 • Etcètera.


  Diseño sin título (1)  5. Lliurament d’EPI

Tot el que s’ha esmentat abans s’acompleix amb un document d’acceptació en què el treballador reconeix que ha rebut l’equip, ha estat informat sobre les tasques i les àrees on els emprarà i de la seva utilització correcta.

Descarrega les nostres fitxes de registre de lliurament d’EPI

 6. Registre d’equips de protecció individual

La persona designada per a la tasca de la gestió dels EPI ha de portar sempre un registre dels equips de protecció, en el qual hi ha de constar la informació següent:

 • Denominació de l’equip.
 • Marca i model.
 • Data de compra.
 • Usuari.
 • Data de lliurament.
 • Data de reposició prevista.

Cal tenir en compte que la persona que rebi l’equip i la formació/informació haurà de signar el consegüent full de registre.

7. Control

El control dels equips de protecció individual (EPI) és una tasca imprescindible en la prevenció de riscos laborals. L’empresa té la responsabilitat de controlar que els treballadors en fan un ús adequat i de garantir que estiguin en bon estat de conservació per assegurar-ne l’eficàcia en la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

Entre les mesures de control dels EPI, destaquen:

 1. Verificar que els treballadors en fan un ús correcte i assegurar que els estiguin utilitzant de forma correcta i siguin els adequats per a la seva tasca.
 2. Realitzar-ne inspeccions periòdiques per comprovar-ne l’estat de conservació, neteja i manteniment. En cas que se’n detectin deficiències, cal reparar-los o reemplaçar-los immediatament.
 3. Portar un registre dels EPI lliurats a cada treballador i de les inspeccions i les reparacions realitzades.
 4. Proporcionar als treballadors la informació i la formació necessàries per a l’ús adequat dels EPI i posar èmfasi en la importància d’un ús correcte i del seu manteniment.
 5. Investigar qualsevol incident o accident laboral relacionat amb l’ús dels EPI amb l’objectiu d’identificar-ne les causes i prendre mesures per evitar que es repeteixi en el futur.
 6. Avaluar periòdicament els riscos laborals a què estan exposats els treballadors i, en funció dels resultats, actualitzar la llista d’EPI necessaris i les mesures de control corresponents.

 8. Penalització en cas d’incompliment

En cas que un treballador no compleixi les obligacions en prevenció de riscos laborals relacionades amb l’ús d’equips de protecció individual (EPI), l’empresa pot sancionar d’acord amb la normativa interna i les lleis i regulacions aplicables en matèria de seguretat i salut laboral.

Aquestes sancions poden variar en funció de la gravetat de l’incompliment i poden incloure mesures disciplinàries, com una amonestació verbal o escrita, una suspensió temporal o fins i tot la rescissió del contracte laboral en casos greus.

Necessites ajuda?

Parla amb un expert en prevenció