dilluns 12 de desembre 2022

Preguntes freqüents sobre els reconeixements mèdics laborals

 

El reconeixement mèdic laboral permet la recollida sistemàtica i continuada de les dades de salut del treballador amb relació al seu lloc de treball i és imprescindible per detectar, valorar i mesurar possibles efectes patològics sobre la salut del treballador i avaluar l’eficàcia de les mesures preventives de l’empresa.

Cada quant de temps s’ha de fer el reconeixement?

  • A l’inici de la relació laboral del treballador amb l’empresa.
  • Periòdicament, d’acord amb els protocols específics del lloc de treball.
  • Després d’una absència perllongada del treballador per motius de salut, per tal d’identificar treballadors especialment sensibles i facilitar un retorn a la feina en condicions segures, saludables i perdurables.
  • Quan hi hagi un canvi de tasca o de lloc de treball, i al treballador se li assignin tasques específiques que comportin nous riscos per a la salut.
  • A petició del treballador.
  • Quan es cregui necessari una reavaluació del treballador per part de medicina del treball.

En quin horari s’ha de fer el reconeixement?

Sempre dins l’horari laboral. En cas que se citi el treballador fora de la jornada laboral, l’empresa està obligada a compensar aquest temps.

Qui rebrà els resultats del reconeixement?

La informació del reconeixement mèdic és accessible només pel treballador.

Coneixerà l’empresari els resultats del reconeixement?

L’empresari i les persones o els òrgans amb responsabilitats preventives únicament seran informats de les conclusions que fan referència a l’aptitud del treballador per al seu lloc de treball, així com les relatives a la necessitat d’adequació del lloc de treball per a la salut del treballador (respectant la confidencialitat i la no-discriminació), amb l’objectiu de realitzar les adaptacions oportunes i introduir o millorar les mesures de prevenció i protecció.