dilluns 12 de desembre 2022

Conveni metall

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

A raó de la publicació del II CONVENI COL·, LECTIU ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL, us informem de les modificacions en matèria de formació que s’exigiran a totes les empreses del sector del metall.

Com a PRINCIPAL NOVETAT, el nou conveni del metall, estableix la formació obligatòria, ja no només per als treballadors en obra. Ara inclou també als treballadors fora d'obra, pertanyents al sector (afectarà a un nombre molt més ampli d'empreses, segons tipologia del CNAE).

Les principals activitats afectades que es veuran regulades pels cursos per a treballadors que no entren en obra són:

·, Tancaments metàl·, lics

·,  Conductors i transportistes del sector del metall

·,  Fabricació de matalassos

·,  Fabricació de rellotges

·,  Fosa de metalls

·,  Instal·, lació de calefacció i climatització

·,  Instal·, laciómanteniment i reparació d'ascensors

·,  Manteniment de vies fèrries

·,  Mecànica, manteniment i reparació de màquines o equips electromecànics.

·,  Muntatge d'estructures tubulars

·,  Operadors de plataformes elevadores del metall

·,  Operadors de pont-grua del metall

·,  Reparació i manteniment de línies i equips elèctrics de soldadura

·,  Tallers de reparació i manteniment de vehicles

·,  Treballs de forja

·,  Treball en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustible

·,  Treballs de joieria

 

Els cursos s’estructuraran d'una manera similar als ja existents per a treballadors que entren en obra:

·,  Personal directiu (6 hores presencials o teleformació)

·,  Personal d'oficina (6 hores presencials o teleformació)

·,  Personal de producció / manteniment en tallers / locals (20 hores presencials: 12 hores bàsiques + 8 hores especifica per ofici)

·,  Personal amb funcions preventives de nivell Bàsic  (20 hores presencials + 30 hores de teleformació).

Una ALTRA NOVETAT que contempla el conveni, és la necessitat de que els treballadors que entren en obra i pels que no entren en obra,  i que ja disposen de la formació de 20h d’ofici, cursin un curs de reciclatge cada 3 anys, de 4h de durada, corresponent al seu ofici (si el treballador ha estat allunyat de manera continuada del sector almenys un any també haurà de fer el curs  de reciclatge). 

IMPORTANT: L’exigencia d’aquesta formació és exigible des de la seva entrada en vigència: l'1 de gener de 2017. Per tant, totes les empreses del sector estan obligades a formar una sisena part de la seva plantilla cada semestre. No obstant aixòaquesta és una quantitat mínima. O sigui, cada empresa és lliure d'ampliar la quantitat de treballadors que rebrà formació sempre que compleixi amb els mínims.

A partir d’aquest conveni, sols estaran homologades per impartir aquestes formacions les entitats constituïdes coma Servei de Prevenció (SPA i SPP) .

Tant aviat com la FLM autoritzi la realització d'aquests cursos us comunicarem el calendari amb les dates per realitzar-los.