dilluns 12 de desembre 2022

COMUNICACIONS OBLIGATÒRIES de l’empresa al servei de prevenció

 

L’empresa ha d’informar Previntegral de qualsevol de les situacions següents:

1. Accidents i malalties

Qualsevol dany a la salut derivat del treball.

2. Sinistres i/o emergències

Qualsevol incendi, conat d’incendi o emergència que s’hi doni.

3. Canvis en l’empresa*

Qualsevol canvi de treballadors designats o interlocutors en prevenció en instal·lacions, en funcionament o organització que pugui afectar la seguretat i la salut dels treballadors (incorporació de preparats químics, nou equip de treball, màquines i eines, nou lloc de treball, procés productiu, incorporació de contractes o subcontractes, etc.). * Segons l’Annex II del concert de prevenció.

4. Incorporació de treballadors

Les noves incorporacions a l’empresa per poder programar la realització de formació en PRL i el reconeixement mèdic. En cas de treballadors que ocupin llocs amb risc de malaltia professional, la comunicació ha de ser amb anterioritat a la seva incorporació per programar el reconeixement mèdic previ obligatori. També s’han de comunicar les baixes de treballadors.

5. Treballadors especialment sensibles

L’existència de treballadors especialment sensibles, menors d’edat i treballadores en situació de maternitat o lactància.

6. Visites de la Inspecció de Treball

Qualsevol visita o actuació per part de l’autoritat laboral o d’altres que tinguin com a objectiu el control de la normativa en prevenció de riscos.

7. Situacions perilloses o anòmales

Aquelles que requereixin l’opinió externa per a la seva solució.

8. Altres

Activitats o funcions realitzades amb altres recursos preventius i/o entitats per facilitar-ne la col·laboració i la coordinació. Qüestions orientades a mantenir el sistema de gestió de prevenció de riscos actualitzat.

9. COVID-19

Li recordem que en la situació actual de pandèmia per la Covid-19, cal tenir actualitzat el pla de contingència de l’empresa davant la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2. Per a qualsevol dubte o necessitat sobre aquesta qüestió, contacti amb el tècnic de prevenció.

QUAN: amb temps suficient per poder fer les actuacions necessàries, amb anterioritat o en el moment en què es produeixin 

COM: a través d'un correu electrònic al tècnic de prevenció assignat

Segons la Llei 31/1995, de PRL, l’empresari està obligat a garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el lloc de treball i a realitzar la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa, així com a adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a responsabilitats administratives, penals i civils.

DESCARREGAR DOCUMENT INFORMATIU

Digitalitza la prevenció de la teva empresa amb el software de Previntegral. T’ho expliquem!