dilluns 12 de desembre 2022

Autònoms: Accident in itinere reconegut com a accident laboral

 

Entre algunes de les mesures més importants incloses en la nova Llei de reformes urgents del Treball Autònom trobem la qual tracta sobre els accidents in itinere. A partir de l'aprovació de la nova llei amb la seva publicació al BOE, els accidents in itinere tenen la consideració d'accident laboral també per als autònoms.

Autònoms: Accident in itinere reconegut com a accident laboral

Fins al moment, la Seguretat Social no reconeixia els accidents in itinere, és a dir, aquells que succeeixen durant el desplaçament des del seu domicili fins al seu lloc de treball i viceversa, com accidents laborals per al col·, lectiu dels treballadors autònoms. Això suposava que tenien la consideració de contingències comunes.

La diferència existent és de rellevància, especialment a l'hora de rebre la prestació. Aixíla prestació percebuda en cas de contingències comunes és del 60% sobre la base de cotització des del dia 4 al 20 de la baixa, i el 75% a partir del dia 21, sense embardo, per un accident laboral, com és l'accident in itinere per als assalariats i ara també els autònoms, la prestació és del 75% des del dia després de la baixa laboral.

L'aprovació de la mesura té com a objectiu fonamental equiparar els drets laborals dels treballadors assalariats amb els treballadors autònoms. Aquest reconeixement suposa que el treballador podrà sol·, licitar una prestació per incapacitat temporal sota aquest supòsit, que podrà ser sol·, licitada en tots els graus, ja sigui temporal o permanent parcial o total, en funció de la gravetat de les seqü, eles.

Cal recordar que la Llei entén com a lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi la seva activitat de forma habitual, sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l'activitat econòmica a efecte fiscal.