dilluns 12 de desembre 2022

AJUTS: Empreses amb treballadors amb situació d'ERTO a causa de la COVID-19

Ajuts extraordinaris de suport als afectats de la COVID-19 i per al manteniment de llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives

Beneficiaris: 

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

 • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Quantitat de l'ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Requisits:

 1. Tenir establiment operatiu a Catalunya
 2. Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021
 3. Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte del 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 4. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 6. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 7. Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 8. En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.
 9. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (amb excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
 10. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
 12. En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 13. Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 14. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Tramitar ajut extraordinari des de Gencat 

Si necessites informació o contractar un servei de prevenció per poder accedir a l'ajut fes click aquí: SOL.LICITA INFORMACIÓ